یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98/11/20