فیلم

نطق پیش از دستور سید جعفر تشکری هاشمی در بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

صحن شورا