یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98/10/10