همایش قائم مقامان ذیحساب نظارت و ارتقا نظارت مالی - 98/10/04