نشست کمیسیون فرهنگی با معاونین اجتماعی مناطق 22 گانه - 98/09/07