دیدار محسن هاشمی با رییس و اساتید دانشگاه صنعتی شریف - 98/06/25