یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98/06/24