یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98/06/17