بازدید ناصر امانی از محله سلامت منطقه 11 - 1403/04/20