دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/04/19