دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/04/17