دیدار مردمی مهدی چمران در مسجد ارباب منطقه 14 - 1403/04/13