دویست و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/04/12