دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/04/10