مصاحبه مهدی چمران با خبرگزاری آساهی ژاپن - 1403/04/06