دویست و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/03/22