دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/03/20