آئین افتتاح بوستان شهدای خدمت و 210 پروژه مختلف در شهرداری منطقه 10 - 1403/03/19