دویست و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/03/01