بازدید ناصر امانی از محله چیتگر شمالی در منطقه 21 - 1403/02/19