دویست و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/02/18