دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/01/14