دویست و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1402/12/27