دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1402/12/22