دویست و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1402/11/15