بازدید رئيس و اعضای شورا از موزه عبرت - 1402/11/14