بازدید سید جعفر تشکری هاشمی از بیمارستان کودکان حکیم و روند احداث ایستگاه متروی مجاور آن - 1402/08/29