نشست خبری سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران - 1402/08/22