نشست هم اندیشی بررسی دستور العمل اعطای نشان شهروندی - 1402/08/22