جلسه ای در حال برگزاری نیست. اکثرا جلسات در روزهای یکشنبه و سه شنبه (حدود ساعت 8:45 تا 12:30)هر هفته برگزار می گردد.