بازدید و نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در باغ موزه ملک - 1402/02/31