بازدید اعضای کمیسیون بودجه از خط شش مترو (طرح رصد) - 1402/03/03