• کمیسیون فرعی نامگذاری معابر

سایر اخبار

ماموریت های کمیسیون

کمیته های زیر مجموعه

شرح وظایف

اطلاعات تماس

  • نشانی
  • تلفن
  • 0
  • نمابر
  • 0
  • پست الکترونیک
  • شبکه های اجتماعی
  • QR-Code
  • شورای اسلامی شهر تهران