مشخصات عضو شورا

نطق ، سوال و تذکر

اخبار و مصاحبه ها

یادداشت ها

عضویت در کمیسیون های تخصصی

عضویت در کمیته های تخصصی

  اطلاعات تماس

  • نشانی
  • تلفن
  • 0
  • نمابر
  • 0
  • پست الکترونیک
  • QR-Code
  • شورای اسلامی شهر تهران