بازدید حجت نظری به مناسبت هفته میراث فرهنگی از بناهای تاریخی تهران - 99/02/29