دویست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98/12/25