دویست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98/12/20