دویست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98/12/11