بازدید حجت نظری از خبرگزاری ها و دفاتر روزنامه به مناسبت روز خبرنگار - 98/05/15