نشست هم اندیشی با موضوع آسیب شناسی در حوزه احیای بافت فرسوده - 1401/06/31