بازدید سید جعفر تشکری هاشمی از پایانه شرق جدید - 1401/06/21