امضا تفاهمنامه همکاری میان ستاد سمن ها و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1400/10/22