جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی در ستاد سمن ها - 1400/10/21