دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/01/17