دویست و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/01/15