نشست مشترک کمیسیون های بودجه و عمران و حمل و نقل - 99/10/23