دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 99/10/23