همایش توسعه محلات و آیین تقدیر از عملکرد برتر - 99/07/22