دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 99/07/22