آیین اختتامییه مسابقه بازآفرینی کارخانه سیمان ری - 99/06/26